Organizacija i funkcionisanje civilne zaštite, Izveštaj o radu za 2020.god i Plan rada za 2021.god. Štaba za vanredne situacije opštine Osečina (VIDEO)

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Osečina je svoje aktivnosti u 2020.god. sprovodio na osnovu Plana rada Štaba za 2020.godinu, a aktivnosti na koordinaciji delovanja subjekata zaštite i spasavanja na teritoriji opštine Osečina bile su uslovljene okolnostima koje su se, u uslovima pandemije zarazne bolesti Covid-19 koja je izazvana virusom SARS-VoV-2, stalno menjale. Akcenat u radu dat je na preduzimanju preventivnih mera kako bi se izbegle negativne pojave i povećao nivo spremnosti i otpornosti lokalne zajednice na krize i vanredne situacije.

Planom rada za 2021. god predvidjeno je razmatranje i usvajanje Izveštaja vezanih za šumske požare, sprovođenje preventivnih mera zaštite od zemljotresa, spremnost subjekata zaštite i spasavanja za odbranu od poplava, stanje sistema za javno uzbunjivanje, obrazovanje civilne zaštite, organizovanosti i osposobljenosti subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, spremnost organizacije Crvenog krsta za zbrinjavanje ugrozenog i postradalog stanovništva u vanrednim situacijama, obrazovanje stručno-operativnih timova i dr.

Odlukom o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Osečina reguliše se organizacija i funkcionisanje civilne zaštite na teritoriji opštine Osečina, dužnosti opštinskih organa u zaštiti i spasavanju i izradi procene rizika od katastrofa i plana zaštite spasavanja, obrazovanje štaba za vanredne situacije, postavljanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite u naseljenim mestima, formiranje jedinica civilne zaštite, određivanje subjekata od posebnog značaja, finasiranje i druga pitanja iz oblasti civilne zaštite.

Check Also

OFK Osečina započela zimski ciklus priprema: trener najavio borbu za top 5 mesta

Omladinski fudbalski klub Osečina u ponedeljak u 18 sati imao je prvi trening u ovoj …