9. redovna sednica Skupštine opštine Osečina: Izabran direktor JKP “Osečina”

Na 9. redovnoj sednici Skupštine opštine Osečina, odbornici su odlučivali o Izveštaju o izvršenju Odluke o budžetu opštine Osečina za period januar-jun 2021.godine; Predlogu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Osečina za 2021.godinu; Predlog Zaključka o prihvatanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 1.01.2021.godine do 30.06.2021.godine Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ u Osečini; Predlog Zaključka o usvajanju Informacija iz Izveštaja revizora konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta opštine Osečina za 2020.godinu i iz Izveštaja revizora finansijskih izveštaja JKP „Osečina“; Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodne biblioteke Osečina; Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka mandata v.d.direktora Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ u Osečini;Predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ u Osečini; Predlog Rešenja o prestanku dužnosti članovima Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ u Osečini; Predlog Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Osečina“ u Osečini.

https://youtu.be/IZa65b6NVzM

Po prvoj tački dnevnog reda izneto je da je u izveštajnom periodu od januara do juna 2021.godine ostvaren ukupan prihod od 168.142.725, 61 dinara. Ako se izuzmu transferi republike, najveći prihodi su ostvereni od poreza na zaradu u iznosu od 43.592.920, dinar, od poreza na imovinu od 12.952.722,04 dina, ostali izvori prihoda u iznosu od 10.513.683,00 din. Preneta neutrošena sredstva iz 2020. godine 16.798.914,90 din.
Izmena Odluke o budžetu za 2021.godinu najviše se odnosila na ime namenskih transfera koje je opština dobila na osnovu ugovora od resornih ministarstava.

Po trećoj tački dnevnog reda izvestilac Nikola Tomić, predsednik veća, istakao je sva bitna ulaganja u mašine i opremu, JKP Osečina, kao i njihovo angažovanje na nepredviđenim radovima na izgranji dela obilaznce oko Osečine.

Po prvi put na Skupštini našao se i izveštaj revizora vezano za imovinu opštine i JKP Osečina. Zaključkom se naložilo JKP Osečina a i opštini da identifikuju svu imovinu i njen pravni status, kao i finansijsku procenu.

Skupština opštine Osečina je imenovala Natašu Đukić za direktora JKP Osečina na period od četiri godine, kao i nove članove Ndzornog odbora JKP Osečina.

Kompletan snimak skupštine možete pogledati klikom na video ispod:

https://youtu.be/_t3fpGvM8Jk

Check Also

I ove nedelje preventivni pregledi u Domu zdravlja

S obzirom na to da je fokus zdravstvene zaštite stavljen na prevenciju, u nedelju 24.marta …