JAVNA RASPRAVA POVODOM NACRTA LOKALNE STRATEGIJE I PLANA AKCIJE ZA KVALITETNO INKLUZIVNO PREDŠKOLSKO OBRAZOVANjE I VASPITANjE

“Strategija za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja Opštine Osečina za period 2020-2025 (u daljem tekstu Strategija), inicirana je u okviru projekta „SUPER“ podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja,  koji partnerski realizuju UNICEF, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju i Opština osečina, sa osnovnim ciljem da se poveća obuhvat dece uzrasta od 3 do 5,5 godina kvalitetnim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja.   

Polazišta za izradu Strategije su aktuelna dokumenta obrazovne politike u Srbiji, ( Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja) na osnovu kojih Vlada Republike Srbije i Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sa različitim partnerima, intenzivno rade na unapređivanju sistema društvene brige o deci i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.  Strategija podržava ostvarivanje principa Konvencije Ujedinjenih nacija i Opšteg komentara 7 Komiteta UN o ostvarivanju prava deteta u ranom detinjstvu.

Potpisivanjem Protokola o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opštine Osečina, u junu 2019. godine počeo je projekat „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja – SUPER “.

Protokol je potpisan i između MPNTR i Predškolske ustanove „Lane“ Osečina.

VIZIJA

Naša vizija je da najveći mogući broj dece sa teritorije Opštine Osečina obuhvatimo različitim programima predškolskog vaspitanja i obrazovanja poštujući potrebe dece i njihovih porodica uz saradnju roditelja i šire zajednice, a u najboljem interesu dece.

OPŠTI CILj

Povećanje obuhvata sve dece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem kroz različite kvalitetne programe, uključivanjem primarne porodice i šire lokalne zajednice.

SPECIFIČNI CILj: 1 .POVEĆANjE OBUHVATA SVE DECE UZRASTA 3 DO 5,5 GODINA SISTEMOM  PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA

 -Uspostavljanje sistema prikupljanja podataka o deci predškolskog uzrasta koja nisu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obarzovanjem;

– Proširenje programske ponude predškolskog vaspitanja i obrazovanja u seoskim sredinama.

SPECIFIČNI CILj: 2.  UNAPREDITI KVALITET USLUGA ZA DECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA

-Proširenje smeštajnih kapaciteta u centralnom objektu;

– Zapošljavanje novog stručnog kadra (stručni saradnici, logoped, pedagoški asistenti);

– Obezbeđivanje kvalitetnih programa za decu i porodice (školice sporta, igraonice za decu, kratki programi).

SPECIFIČNI CILj: 3. OBEZBEDITI VEĆU PARTICIPACIJU RODITELjA U PREDŠKOLSKOM VASPITANjU I OBRAZOVANjU

– Osnaživanje roditelja na nivou opštine za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju;

– Roditelji pokreću inicijative i aktivno učestvuju u donošenju odluka koje se odnose na decu predškolskog uzrasta;

Opština Osečina je, kroz rad članova Radne grupe za izradu strateškog dokumenta ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koju je formirao Predsednik opštine Osečina, nosilac aktivnosti stvaranja Strategije za unapređenje predškolskog obrazovanja i vaspitanja grada u periodu od 2020. do 2025. godine. Radna grupa je zajedno sa predstavnicima CIP – Centra za interaktivnu pedagogiju, stručnim radnicima i vaspitačima iz Predškolske ustanove i predstavnicima drugih ustanova, kreirala ovu Strategiju.

Javnoj raspravi održanoj 07.07.2021.godine sa početkom u 10 časova, prisustvovali su članovi Opštinskog veća Opštine Osečina, kao i predstavnici javnih ustanova iz Osečine. Prisutni su aktivno učestvovali u diskusiji,  postavljali pitanja, davali svoje predloge i sugestije koje će biti sastavni deo Izveštaja o javnoj raspravi.

Svi zajedno su se složili da je jedan od ciljeva iz strategije dobrim delom ostvaren, dogradnjom dva nova boravka za decu. Proširenjem kapaciteta upisaće se deca sa liste čekanja i rasteretiti već postojeće grupe.

Ulaganje zajednice u kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje i uključivanje što većeg broja dece ranog uzrasta u kvalitetne programe je ključni faktor razvoja svakog pojedinačnog deteta i zajednice u celini. Opština Osečina je prepoznala problem pre svega dece iz seoskih sredina sa teritorije opštine, kojima osim pripremnog predškolskog programa ostali programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja nisu bili dostupni.

Kako bi se omogućila implementacija Strategije potrebno je da Opštinsko veće, a zatim i Skupština Opštine Osečina usvoji ovaj dokument. Strategija predstavlja okvir za sprovođenje aktivnosti kojima će se unaprediti predškolsko obrazovanje i vaspitanje na teritoriji Opštine Osečina.”

Direktorka PU “Lane”

     Dušica Grujičić

Check Also

Razdragani mališani pokazali humanost na prvom “Čep festu” u Osečini

Udruženje Čep za hendikep u saradnji sa Obrazovno -vaspitnim centrom “Braća Nedić, Predškolskom ustanovom ”Lane” …