Da se poplave više nikada ne ponove: Počeli preventivni radovi na Jadru

Nakon poplava koje su u junu 2020. godine zadesile teritoriju opštine Osečina, evidentirana su oštećenja vodnih objekata na području opštine, te je u saradnji sa svim nadležnim instituacijama sa republličkog nivoa zaključeno da je neophodno da se ulože dodatni napori, a pre svega sredstva za izgradnju i obnovu infrastrukture za odbranu od poplava.

S tim u vezi, doneta je odluka da se izvedu hitni sanacioni radovi sa izgradnjom desnoobalnog zida u zoni ušća Lovačke reke u Jadar, izrada nadvišenja desne obale između dva mosta na reci Jadar u dužini od 320m, kao i obezbeđenje proticajnog profila reke Jadar nizvodno do Osečine, odnosno oko 1000 metara nizvodno od ušća Ostružanjke u Jadar;

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju državnog programa obnove, odnosno hitnih radova na  sanaciji  objekata  za zaštitu od voda oštećenih u poplavama izazvanih elementarnom nepogodom u junu 2020. godine  („Službeni glasnik RS“, broj 159/20), kojom je za izvođenje radova na teritoriji naše opštine opredeljeno 45 miliona dinara.

U martu tekuće godine opština Osečina potpisala je sporazum o izvršenju navedenih hitnih sanacionih radova sa JVP „Srbijavode“ kojim su regulisani međusobna prava i obaveze opštine ali i JVP Srbijavode, odnosno PD „Erozija“ a.d. Valjevo, kao izvođača radova.

Izrada projektne dokumentacije trajala je do kraja maja, a zvaničan početak radova usledio je 7. juna,2021.

Od tog dana na terenu je ljudstvo i mehanizacija PD „Erozija“ a.d. Valjevo, koji istovremeno izvode radove na nekoliko lokacija na reci Jadar. Radovi za sada teku po planu, uz manje probleme koji se rešavaju u hodu, a radovi bi, prema planu, trebalo da budu završeni za najkasnije devet meseci.

Polazeći od načela preventivnog delovanja u smanjenju rizika od katastrofa, opština Osečina želi da kroz izvođenje ovih radova proaktivno deluje i smanji nivo rizika od poplava na reci Jadar, tako što će uočene kritične tačke infrastrukturno ojačati i sanirati.

Koncepcijski, ideja je da se obezbedi što veći proticaj na reci Jadar kroz naseljeno mesto Osečina, pre svega tako što će se skidanjem dela forlanda sa postojećeg minor korita (na celoj dužini Jadra na kojoj se izvode radovi) obezbediti veći proticaj, odnosno mogućnost prihvata veće količine vode u koritu Jadra u budućim poplavnim događajima.

Istovremeno, radiće se i na nadvišavanju desne obale Lovačke na ušću u Jadar izradom zaštitnog zida, utvrđivanju, regulaciji korita i nadvišavanju obe obale nizvodno od mosta u P.J. Komirićanca (pa do 1000 m nizvodno od ušća Ostružanjke), kao i na izradi zaštitnog zida između mostova u ulicama Cara Lazara i P.J. Komirićanca.

Svi planirani radovi će umnogome smanjiti mogućnost plavljenja stambenih i poslovnih objekata u delu varošice, od ušća reke Lovačke, pa sve do Poljana.

Pored svega navedenog, na teritoriji opštine postoje i druge kritične tačke na vodotokovima, kako na Jadru, tako i na Peckoj, Ostružanjki, Lovačkoj, ali i na potocima i bujicama na celoj teritoriji, koje ovim radovima nisu obuhvaćene, ali za koje opština priprema projektnu dokumentaciju sa kojom će za sredstva konkurisati kod relevantnih domaćih instutucija, ali i preko međunarodnih poziva, projekata prekogranične saradnje i donacija.

Još jedan veoma bitan aspekt kod izvođenja ovih radova, koji nije vidljiv kao konkretni fizički radovi na licu mesta, je i nada da će sve planirano podići svest i nivo bezdednosne kulture kod svih aktera – državnih organa, lokalne samouprave, ali i građana, o neophodnosti integrisanog pristupa, zajedničkog i preventivnog delovanja na odbrani od poplava.

“U praksi, to bi značilo da smo svi dužni da shvatimo da u takvom jednom procesu, u kome je neophodno sačuvati od poplave sve štićene vrednosti, od ljudskog života do imovine i poslovanja, svako ima svoje mesto i ulogu: državni i organi lokalne samouprave dužni su da kvalitetno planiraju, izvode  radove i održavaju infrastrukturu za odbranu od poplava, a svaki pojedinac da se uzdrži od dosadašnje loše prakse – izgradnje objekata u plavnim zonama, deponovanja čvrstog otpada (prirodnih i veštačkih materijala) i opasnih materija u korito ili u blizini korita reka, neovlašćenog i neplanskog vađenja rečnog nanosa (peska) iz korita i sl.

Preduzimajuće sve preventivne mere, zajednički i integrisano, doprinećemo tome da rizik od budućih poplava smanjimo na prihvatljiv nivo, a da eventualne štete budu takve da se oporavak od elementarne nepogode, odnosno katastrofe (koje će se, bez obzira na sve, uvek dešavati) meri u danima, eventualno nedeljama, a nikako u mesecima, godinama, ili, daleko bilo, decenijama”, istakao je Branko Stanimirović, savetnik na poslovima planiranja priprema za odbranu i planiranje zaštite od elementarnih nepogoda u Opštinskoj upravi Osečina i koordinator radova ispred Opštine.

Из серијала Глас Подгорине. Пројекат је суфинансиран из буџета Општине Осечина. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Check Also

I ove nedelje preventivni pregledi u Domu zdravlja

S obzirom na to da je fokus zdravstvene zaštite stavljen na prevenciju, u nedelju 24.marta …