Oglas za prijem u radni odnos

DOM ZDRAVLJA OSEČINA
datum:12.03.2021.
broj:
O S E Č I N A

Na osnovu Kolektivnog Ugovora kod poslodavca Doma zdravlja Osečina Član 6-9 , a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja RS, Statuta Doma zdravlja Osečina čl.23. i Odluke direktora Doma zdravlja Osečina broj od 12.03.2021.god.

DOM ZDRAVLJA OSEČINA
RASPISUJE :
O G L A S

Za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog ukazanog slobodnog radnog mesta na period od 6 meseci, jednog izvršioca –vozač sanitetskog vozila sa punim radnim vremenom u jedinici za pravno, ekonomsko-finansijske,tehničke i druge slične poslove Doma zdravlja Osečina.

Uslovi:

 • srednje obrazovanje
 • vozačka dozvola B kategorije

Potrebna dokumentacija:

 • overena fotokopija diplome o završenom III stepenu stručne spreme
 • fotokopija vozačke dozvole B kategorije
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • uverenje o državljanstvu
 • uverenje nadležne policijske uprave da lice nije osuđivano
 • uverenje nadležnog suda da se protiv lica ne vodi postupak
 • lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom.

Opis poslova određen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Domu zdravlja Osečina –

Poslovi i zadaci:

 • vrši hitan sanitetski prevoz pacijenata;
 • vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;
 • pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;
 • održava, prati i vodi evidenciju o ispravnost vozila i opreme u vozilu;
 • Odgovoran je za sredstva rada i njihovo pravilno korišćenje, trebuje rezervene delove, potrošni materijal, potreban alat i opremu.
 • Vrši svakodnevni pregled ispravnosti vozila i stara se o njihovom održavanju.
 • Predlaže slanje vozila u odgovarajući servis ukoliko nema mogućnosti da se popravka izvrši odmah u kurugu Doma zdravlja .
 • Daje predlog o zameni dotrajalih delova kako bi vozilo bilo što duže u upotrebi.
 • Vodi knjigu o zamenjenim delovima i iste vraća u magacin. Odgovoran je za alat i inventar . .
 • Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.
 • Za svoj rad odgovoran je načelniku jedinice.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“, kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja RS.
Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Obaveštenje o izboru kandidata, kandidatima će biti dostavljeno u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu

Prijave slati lično ili putem pošte na adresu :
Dom zdravlja Osečina
ul. Pilota Milenka Pavlovića 13-15
Osečina 14253
Sa naznakom prijava na konkurs.

DOM ZDRAVLJA OSEČINA
Direktor
Prim.dr Dušan Milovanović

Check Also

Osaka kup okupio preko 600 mališana iz celog regiona

Na fudbalskim terenima SC Osečina 08. 09. Juna uspešno je održan “I Osaka kup” u …